TEDx Brussel 23 november 2009 Everything is possible

I invite all my friends and connections to visit an event as TEDx.

 

Congratulations for the event yesterday in Brussels.

Thank you.

 

I learned a lot, met a lot of new people.

 

I specially want to thank Jamel LAROUSSI for his spirit, his inspiring guitar music and specially for this quote:

“Everything is possible if you don’t know it is impossible”.

 

You don’t have to burn the box. There is no box šŸ˜‰

Handelaars, laat uw bestelbon/factuur behoorlijk ondertekenen voor kennisname en akkoord met uw algemene voorwaarden!

Veelal moet ik nog vaststellen dat handelaars hun bestelbonnen niet fatsoenlijk invullen of niet juist laten ondertekenen door consumenten.

Waartoe dienen uw algemene voorwaarden dan?!

Denk eraan: de consument wordt door wetgever en rechtbank beschermd.

 

Velen zullen dit misbruiken om niet te moeten betalen, betalingen uit te stellen etc.

 

Gevolg is een kostelijke procedure die het de advocaat moeilijk maakt om uw algemene voorwaarden af te dwingen.

 

Vandaar:

 

Vul de identiteit van de koper goed in. Een rechter moet zonder probleem kunnen vaststellen wie uw contractant is.

 

Beter Voornaam en Naam van beide echtgenoten wanneer zij beiden bestellen… zodat hier al geen discussie over kan bestaan.

 

Vervolgens moeten zij ondertekenen onder de vermelding op de bestelbon.

 

“Voor kennisname en akkoord met deze bestelling en algemene voorwaarden (ofwel van de Firma …. ofwel) vermeld op de achterzijde.”

 

Desnoods druk je dit af op de bestelbon en/of facturen en wordt eronder ondertekend met duidelijke vermelding van de naam onder de handtekening.

 

Bij echtgenoten de handtekening van beiden. Opdat Ć©Ć©n van de echtgenoten niet kan zeggen dat haar of zijn handtekening er niet opstaat en dat er dus geen akkoord is met de voorwaarden.

 

De consument wordt door de Rechtbanken beschermd… soms overdreven… omdat het handelsverkeer te administratief wordt… en vertrouwen niet meer wordt verondersteld.

Het zou juist de bedoeling moeten zijn MEER vertrouwen ZONDER PAPIER te creƫren.

 

Hierbij mijn link naar een ander verwant blogbericht: http://advisie.blogspot.com/2009/11/algemene-voorwaarden-aanvaarding-plaats.html

 

 

Algemene voorwaarden, Aanvaarding, Plaats handtekening consument bestelbon of contract

Sommige cliƫnten, ondernemers of vooral hun vertegenwoordigers, laten de koper tekenen eender waar op de bestelbon.

Sommige rechters zullen dan stellen dat de koper dan de voorwaarden NIET heeft aanvaard.

Let dus op!

 

Wanneer de consument zijn handtekening plaatst onder de vermelding ‘de koper verklaart de verkoopsvoorwaarden die op de keerzijde voorkomen en waarvan hij kennis heeft genomen te aanvaarden’ maken de verkoopsvoorwaarden deel uit van de overeenkomst.

Bron: Njw, 2009, nr. 197.180, Hof van Beroep Gent, 12 maart 2008

Alimentatie bij echtscheiding

De nieuwe alimentatieregeling kan worden samengevat met de volgende 6 krijtlijnen:

Alimentatie zal worden betaald aan de meest behoeftige partner, en mits deze geen zware fout aanleiding gevend tot de echtscheiding, heeft begaan.

Alimentatie dient in principe de behoeften van de partner te dekken –en dus niet meer te garanderen in een gelijk(w)aardige levensstandaard als tijdens het huwelijk.

Alimentatie kan nooit hoger zijn dan 1/3 van het netto-inkomen van de partner die moet betalen.

De duur van de alimentatie-uitkering is in principe beperkt tot de duur van het huwelijk.

Het recht op alimentatie stopt automatisch bij een nieuw huwelijk of een verklaring van wettelijke samenwoning van de partner die er recht op had.

Het bedrag van de alimentatie kan door de rechter aangepast worden als nieuwe omstandigheden, onafhankelijk van de wil van de betalende ex-partner, daartoe nopen.

 

 

Voor verdere vragen, kan je me gerust een email sturen of een afspraak maken

in Brussel of Sint-Truiden.

mailto:stephan@doukhopelnikoff.com?subject=Bloginfo

+3211766062

 

 

 

 

Echtscheiding Recht

Op vraag van sommige cliƫnten hierbij een samenvatting van de echtscheidingsregeling van kracht sedert :

 

NIEUWE WET ECHTSCHEIDINGEN VANAF 1/9/2007

Wat verandert er allemaal?

1. Vanaf 1 september 2007, spreekt de wet niet meer in termen van echtscheiding op grond van feiten, of van feitelijke scheiding van minstens 2 jaar.

Wie wil scheiden, beschikt vanaf dan over de mogelijkheid tot hetzij een (versoepelde) procedure tot echtscheiding door onderlinge toestemming, hetzij tot een (nieuwe) procedure tot echtscheiding op basis van onherstelbare ontwrichting.

A.Een versoepelde procedure tot echtscheiding door onderlinge toestemming (EOT).

2. De procedure tot echtscheiding door onderlinge toestemming –ook wel bekend als een EOT-procedure- bestond reeds langer, maar wordt vanaf 1/9/2007 versoepeld.

3. De versoepeling bestaat er vooreerst in dat vanaf 3 maanden huwelijk een EOT-procedure reeds kan worden aangevat. De termijnvoorwaarde van minstens 2 jaar huwelijk, zal dus niet meer gelden.

Daarnaast werden de voorwaarden om tot een EOT-procedure toegelaten te worden ook in die zin versoepeld, dat geen minimumleeftijd meer nodig is om de EOT-procedure aan te mogen vatten

B. Een nieuwe procedure tot echtscheiding op basis van onherstelbare ontwrichting.

4. Deze nieuwe procedure zal kunnen begonnen worden in drie situaties.

De eerste situatie doet zich voor wanneer na minstens 6 maanden feitelijke scheiding, beide partners akkoord gaan om te scheiden.

Een andere situatie is deze waarbij na 1 jaar feitelijke scheiding, minstens Ć©Ć©n van beide partners de scheiding aanvraagt.

Tot slot zal een procedure tot echtscheiding op basis van onherstelbare ontwrichting eveneens kunnen worden aangevat wanneer de voortzetting van het samenleven redelijkerwijze onmogelijk is geworden. Dit laatste zal kunnen bewezen worden door alle wettelijke middelen zoals bijvoorbeeld betrapping op overspel.

C. Heel belangrijk: de vraag wie schuld heeft aan de echtscheiding, speelt geen rol meer … Behalve bij het vorderen van alimentatiegelden.

5. Door de nieuwe echtscheidingswet, speelt de vraag wie schuld heeft aan de echtscheiding, geen rol meer.

6. Op 1/9/2007 wordt evenwel meteen ook een nieuwe regeling inzake alimentatiegelden van kracht, waarbij de vraag wie schuld heeft aan de echtscheiding, op dat vlak, toch nog (enigszins) een rol speelt.

De nieuwe alimentatieregeling kan worden samengevat met de volgende 6 krijtlijnen:

Alimentatie zal worden betaald aan de meest behoeftige partner, en mits deze geen zware fout aanleiding gevend tot de echtscheiding, heeft begaan.

Alimentatie dient in principe de behoeften van de partner te dekken –en dus niet meer te garanderen in een gelijk(w)aardige levensstandaard als tijdens het huwelijk.

Alimentatie kan nooit hoger zijn dan 1/3 van het netto-inkomen van de partner die moet betalen.

De duur van de alimentatie-uitkering is in principe beperkt tot de duur van het huwelijk.

Het recht op alimentatie stopt automatisch bij een nieuw huwelijk of een verklaring van wettelijke samenwoning van de partner die er recht op had.

Het bedrag van de alimentatie kan door de rechter aangepast worden als nieuwe omstandigheden, onafhankelijk van de wil van de betalende ex-partner, daartoe nopen.

D. Het belang van bemiddeling in familiezaken zoals echtscheiding.

7. Twijfelen om te scheiden, met vragen zitten over de verschillende scheidingswegen of procedures, met vragen zitten over de aan scheiding verbonden financiĆ«le, materiĆ«le en emotionele gevolgen, overwegen om een tijdje apart te gaan wonen (proefscheiding), … : stuk voor stuk gaat het om heel emotionele situaties, die juridisch heel wat problemen stellen, waarin een objectieve stem, die mee en vooruit denkt in functie van beide partners en de opgroeiende kinderen, gĆ©Ć©n overbodige luxe is, maar een reĆ«le steun betekent.

 

 

Voor verdere vragen, kan je me gerust een email sturen of een afspraak maken

in Brussel of Sint-Truiden.

mailto:stephan@doukhopelnikoff.com?subject=Bloginfo

+3211766062

 

 

Bedrieglijk ronselen voor bedrijfsgidsen. Oplichting van zelfstandigen voor reclame. BETAAL NIET, zelfs al hebt je ondertekend.

Wat mij betreft is er duidelijk een gebrek in de toestemming van de gedupeerden door misleidende kunstgrepen van degenen die dergelijke fondsen werven.

BETAAL DUS NIET, zelfs al heb je documenten ondertekend!

 

Op 4 mei 2009 bevestigde het hof van beroep van Brussel de veroordeling in eerst aanleg van de Spaanse firma European City Guide. Net zoals de correctionele rechtbank heeft ook het hof van beroep van Brussel geoordeeld dat de praktijken die ECG hanteerde om zelfstandigen en kleinhandelaars dure contracten te laten ondertekenen, misleidend waren. De rechter wees op de verwarring die kan ontstaan tussen de zogenaamde gratis vermelding van de gegevens en een betalende advertentie.
De rechter oordeelde dat de beklaagde de bedoeling had te misleiden, wat ook het groot aantal slachtoffers verklaart. Het hof vond het normaal dat de handelaars het formulier dat ze ontvingen ter controle van de gegevens die gepubliceerd zouden worden, ondertekenden en terugstuurden, zonder aandacht te schenken aan de paragraaf die getikt was in een veel kleiner en smaller lettertype dan de rest van het formulier.
Het hof oordeelde dat ECG niet enkel misleidende handelspraktijken hanteerde maar dat ze ook vertrouwen misbruikte en handtekeningen afdwongen door gebruik te maken van een bestelbon die vermomd werd als een document om de kosteloos te publiceren gegevens te controleren.
Bovendien stelde het hof zich vragen bij het uitblijven van een reactie van ECG. ECG had talloze klachten ontvangen en ondernam niets om de situatie te verduidelijken.
ECG legt zich niet neer bij de veroordelingen uitgesproken in eerste aanleg en beroep en gaat in cassatie.

 

 

Voor verdere vragen, kan je me gerust een email sturen of een afspraak maken

in Brussel of Sint-Truiden.

mailto:stephan@doukhopelnikoff.com?subject=Bloginfo

+3211766062

 

Ecops.be, Meldpunt van de overheid voor misdrijven en misbruiken op het internet

eCops


eCops is een online meldpunt waar jij als internetgebruiker misdrijven /misbruiken op of via het internet kan melden.
eCops zorgt ervoor dat jouw melding door de bevoegde dienst wordt onderzocht.
Geconfronteerd met een verwarrende site met misleidende informatie, je ongewenste reclame via e-mail of een frauduleus voorstel?
Zag je kinderporno op een site?
Jouw melding kan de aanleiding zijn voor een verdere actie door de FOD Economie, Politie of Justitie.
OPEGELET

eCops is geen online-centrale voor noodoproepen aan de Politie! Voor niet-internetgerelateerde klachten kan je terecht op E-Loket Politie.

www.ecops.be

 

Voor verdere vragen, kan je me gerust een email sturen of een afspraak maken

in Brussel of Sint-Truiden.

mailto:stephan@doukhopelnikoff.com?subject=Bloginfo

Tel. +3211766062