Stavingstukken aanvraag Pro deo of tweedelijnbijstand

Volgende stavingsstukken dienen te worden gevoegd bij de aanvraag:

 

een bewijs van samenstelling van het gezin (dat toelaat te controleren of de

rechtzoekende voor juridische bijstand alleenstaand of samenwonend is);

enelk document dat de inkomsten van de rechtzoekende aantoont en, in voorkomend

geval, van zij die ten laste zijn of samenwonen met de rechtzoekende, zoals:

het bewijs van de mutualiteit of van een hulpkas voor werkloosheidsuitkering;

een individuele afrekening (bijvoorbeeld de loonfiche);

voor zelfstandigen: onder andere de jaarlijkse fiche 281.50 én de laatste BTW –

aangifte;

bankuittreksels;

periodieke overzichten van interimbureaus;

met dien verstande dat deze documenten moeten zijn uitgeschreven op naam van de

rechtzoekende en van de personen ten laste of samenwonenden.

Advertenties

Pro Deo Advocaat, Voorwaarden tweedelijns rechtsbijstand

Hierbij enkele cijfers (1/09/2009) om in aanmerking te komen voor de bijstand van een

Pro Deo advocaat, nu tweedelijns rechtsbijstand genoemd:

 

(35) De alleenstaande die door een document – zie punt (44) – te beoordelen door het BJB,

bewijst dat zijn maandelijks netto-inkomen lager is dan € 860,00 (bedrag geldig op 1

september 2009).

De alleenstaande komt in aanmerking voor volledige kosteloosheid als zijn maandelijks

netto-inkomen lager is dan € 860,00 netto per maand (bedrag geldig op 1 september 2009).

De alleenstaande komt in aanmerking voor gedeeltelijke kosteloosheid als zijn maandelijks

netto-inkomen ligt tussen € 860,00 en € 1.104,00 netto per maand (bedragen geldig op 1

september 2009).

(36) De alleenstaande met iemand ten laste of de samenwonende met zijn echtgeno(o)t(e) of

met iedere andere persoon met wie hij een feitelijk gezin vormt, die bewijst aan de hand

van om het even welk document – zie punt (44) -dat het gemiddeld maandelijks nettoinkomen

van het gezin lager is dan € 1.104,00 (bedrag geldig op 1 september 2009).

Hierbij wordt rekening gehouden met een aftrek van 15 % van het leefloon van een persoon

met gezinslast, hetzij € 145,16 per persoon ten laste (bedrag geldig op 1 juni 2009).

Men geniet volledige kosteloosheid als het gemiddeld maandelijks netto-inkomen lager is

dan € 1.104,00 netto per maand (bedrag geldig op 1 september 2009) dit telkens te

vermeerderen met een bedrag van € 145,16 per persoon ten laste.

Men geniet gedeeltelijke kosteloosheid als het gemiddeld maandelijks netto inkomen ligt

tussen de € 1.104,00 en de € 1.348,00 netto per maand (bedragen geldig op 1 september

2009); telkens te verhogen met de som van € 145,16 per persoon ten laste.

 

Hoeveel kost een advocaat? Hoe wordt het ereloon berekend? Wat kost een proces, gerechtsprocedure?

De Tijd publiceet een artikel over de mogeljke kostprijs van een proces.
http://netto.tijd.be/budget_en_vrije_tijd/budget/Wat_kost_een_proces-.8958372-2214.art?newComment=630653#art_reactions

Het ereloon kan op basis van waarde/uur/resultaat of combinatie. De enige zekerheid die je kan hebben is een duidelijke afspraak/leidraad. Bvb dat de advocaat bepaalde plafonds meldt aan de cliënt. Ereloon is afhankelijk van een combinatie van criteria:
de financiële draagkracht van de cliënt;
het spoedeisend karakter van het dossier;
het belang van de zaak;
de moeilijkheden van het dossier;
het resultaat;
de ervaring van de advocaat;
zijn onderlegdheid in bepaalde materie.
Dat een advocaat 100 € of 150 € per uur vraagt zegt niets zolang niet ingeschat wordt hoeveel tijd hij aan iets besteedt… Stephan Doukhopelnikoff