Factuurvoorwaarden Telecomperator herleid door rechter art 1231 BW en art 1153 BW

In een procedure voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel heeft de Rechtbank het verweer aanvaard van een consument opgeworpen door iLEGAL Advocatenkantoor.

De consument had een tweede abonnement afgesloten in het kader van een actie. Zij ging ervan uit dat haar eerste abonnement was afgesloten.

Omdat de operator niet kon bewijzen dat hij de consument hierop bewezen heeft, werd de operator voor het grootste deel zelf aansprakelijk geacht voor het gebruik van de eerste kaart door een dief die de kaart had gestolen van de consument.

Ook herleidde de Rechtbank de vergoeding wegens contractbreuk of beëindiging van de overeenkomst evenals de intresten op basis van artikel 1231 BW en 1153 BW.Uw partner bij contracten en factuurvoorwaarden

Voor verdere info kan u ons contacteren via dit formulier:

The case: Passion, Love v./ Effort, Mind

20130518-095319.jpg

The Secret I learned from this case: For the ones that love to do what they do, there is no competition!
Do the things you do with real interest and passion. Focus on NOW. Don’t think, DO!
You will see how naturally your goals will be achieved. Those results will also be better than the ones obtained by a lot of effort and forcing of the mind.
Do the things you like and you are passionate about. They will bring you more JOY in life because you are also (naturally) better @ them.
Somebody who loves, takes risks, explores. Somebody who has to do a lot of effort, is afraid to take risks, is afraid to make mistakes.
Is forced to stay in control, to stay between the rules.
So who do you think will achieve ‘extra-ordinary’ results in Life?
by Stephan Doukhopelnikoff, personal-solo-attorney
18 may 2013

Nazicht van overeenkomsten soms duurder bij ContractScan.be en ondernemers die NIET in zand willen spelen

Graag breng ik u op de hoogte van mijn laatste ervaring bij het nazicht / opstellen van een contract.

Regelmatig word ik, via één van mijn websites nl. Contractscan.be, gecontacteerd door een nieuwe cliënt met de vraag een contract na te kijken.

Het contract dat wordt doorgestuurd is dan dikwijls een samenraapsel van hetgeen hij of zij op het internet heeft gevonden.

Omdat het regelmatig gebeurd, vond ik het moeite hier een blogartikel over te schrijven.

De klant stuurt dit door met het idee dat hierdoor mijn ereloon lager zou zijn. Want hij heeft toch al een contract…

Het laatste contract dat ik diende na te kijken waren eigenlijk drie contracten in één, met drie partijen ipv twee.

De cliënt was dan ook verbaasd dat ik hem er plots op wees dat de credits voor het nazicht van de overeenkomst op waren na meer dan drie uur nazicht en advies.

Inderdaad. De cliënt dacht tijd te winnen terwijl ik juist tijd verloor. Dit resulteert in een hogere kost. Logisch niet?

Vandaar dat het beter is dat u kort meedeelt wat het doel is van uw overeenkomst. Nog beter, eerst stelt u zich voor. Wie bent u? Wat doet u? Wat wil u?

Wij stellen u dan verder vragen die u beantwoordt en op die manier wordt het contract opgebouwd.

Wanneer u nazicht vraagt, moet een contract geanalyseerd worden en terug opgebouwd… Het vergt meer tijd en die tijd kan niet altijd volledig berekend worden.

Zeker wanneer door communicatie met de cliënt blijkt dat zijn volledig businessmodel dient herbekeken te worden.

Het begon dus met nazicht van een samenraapsel.

Maar wees tevreden, wij vertellen u zoals het is, op basis van onze brede ervaring.

U zou anders verder werken op basis van zand ipv stevige fundamenten.
Tenzij u graag in zand speelt uiteraard…

Concurrentie en afwerving van clienteel, klanten door ex werknemers en nu?

Net een procedure gedaan tegen een ex werknemer.
Ik draag vrijheid hoog in het vaandel.
Maar waar gaan we naartoe als we klakkeloos toelaten
dat ex werknemers hun vroegere werkgevers beconcurreren met zaken waar de vroegere werkgemer heeft voor betaald,
dat de werknemer jarenlang opgebouwde know-how meeneemt en gebruikt?

Conclusie: Werkgevers, kleine zelfstandigen en KMO’s maak u geen illusies. Buiten het feit dat u in dit land uitgemolken wordt, zal ook het rechtssysteem, dat u betaalt, u niet beschermen. Diefstal van wat u heeft opgebouwd en van know-how is toegelaten tenzij… U geluk heeft in deze juridische loterij.

Uit volgend artikel, leid ik af dat enkel een wettelijk niet-concurrentiegeding hulp kan bieden, en dan nog…

Onrechtmatige afwerving: cliënteel is van iedereen en van niemand
Geplaatst op 12 november 2012
Een onderneming spendeert vaak vele jaren aan de opbouw van een eigen, trouw cliënteel. Tegelijk stelt die onderneming vast dat dat cliënteel ondanks alle inspanningen geen vast gegeven is: enerzijds kiezen sommigen voor een andere leverancier, anderzijds verlaten anderen hun leverancier om bij uw onderneming klant te worden. Het probleem stelt zich pas echt scherp wanneer een medewerker (bv. werknemer) of een onderneming waarmee u samenwerkte, plots een concurrent wordt en een bedreiging vormt voor het cliënteel dat uw onderneming als ‘haar’ cliënteel beschouwt. Waar ligt dan precies de lijn? Wat kan in het spel van de concurrentie en wat niet? Een korte analyse aan de hand van een arrest van het hof van beroep te Gent van 10 september 2012 dat de basisprincipes duidelijk uiteenzet.

Uitgangspunt: vrijheid van mededinging en cliënteel is een res nullius

Rechtsleer en rechtspraak gaan in dergelijke gevallen uit van de vrijheid van mededinging. Deze vrijheid impliceert ook de vrijheid om bijvoorbeeld reclame te maken, cliënteel af te werven en na te bootsen of te kopiëren. Afwerving van cliënteel is dus in principe volop geoorloofd en behoort tot de essentie van de concurrentiestrijd. Het kan een ex-werknemer en/of een gewezen medecontractant niet verweten worden dat hij gebruik maakt van de verworven vorming, beroepskennis en ervaring om de concurrentie aan te gaan. Hij mag zelfs het cliënteel op systematische wijze benaderen als hij kennis heeft van het klantenbestand.

Cliënteel is immers niet het vast en onveranderlijk bezit van één onderneming, maar een res nullius. Tegelijk is cliënteel potentieel van iedereen die op de markt actief is. Dit beginsel behoort tot de essentie van een gezonde concurrentie op de markt.

Limieten aan de vrijheid van mededinging

Zoals iedere vrijheid, is ook de vrijheid van mededinging begrensd. De limieten kunnen liggen in onder meer:

Contractuele bepalingen zoals overeengekomen door de onderneming en haar medewerker en/of medecontractant (bijvoorbeeld een niet-concurrentiebeding);
Bijzondere wettelijke bepalingen;
De exclusieve rechten verworven door één van beide partijen die in de weg staan aan de principiële vrijheid van kopie (bv. octrooirechten);
De Wet Marktpraktijken.
Door middel van de Wet Marktpraktijken kan de concurrentie en afwerving op zich niet belet worden, maar wel de concurrentie en afwerving die gepaard gaat met specifieke bezwarende omstandigheden.

Voorbeelden van begeleidende omstandigheden die afwerving onrechtmatig maken

Het hof van beroep te Gent noemt als begeleidende omstandigheden die de afwerving onrechtmatig maken (niet-limitatief): verwarringstichting, misleiding, slechtmaking, bedrieglijke vermeldingen, gebruik van onrechtmatig verkregen vertrouwelijke informatie, het behalen van een onevenredig groot voordeel, parasitaire aanhaking, rechtsmisbruik en derdemedeplichtigheid aan contractbreuk. Het in het geheim en zonder toestemming kopiëren van een klantenbestand met het oog op de latere afwerving zou in aanmerking kunnen komen. Ook het verspreiden van de onjuiste mededeling dat de onderneming van wie afgeworven wordt, de activiteiten stopzet, kan de afwerving onrechtmatig maken. Echter, als deze mededeling juist is of was in de context waarin de mededeling werd gedaan, maakt die de afwerving niet onrechtmatig (zie ook het arrest van het hof van beroep te Gent van 10 september 2012).

Gevolgen voor de praktijk

De enige efficiënte wijze waarop een onderneming concurrentie vanwege een ex-werknemer of ex-medecontractant kan voorkomen, is het gebruik van een niet-concurrentieverplichting binnen de wettelijke grenzen. Aan de hand van de Wet Marktpraktijken kunnen hoogstens de uitwassen van concurrentie en afwerving bestreden worden, maar geenszins de concurrentie of afwerving zelf. De Wet Marktpraktijken is m.a.w. geen middel om de concurrentie tegen te houden, maar wel om ervoor te zorgen dat de concurrentie eerlijk verloopt.

Klik hier voor artikel.

Verhoging griffierechten

Het rolrecht is de vergoeding voor het openen van een dossier bij de rechtbank. Voortaan betaalt u daarvoor 40 euro in een vredegerecht (daarvoor was dat 35 euro) en 100 euro bij een rechtbank van eerste aanleg of een rechtbank van koophandel (voorheen 82 euro).
Inschrijving op de rol Vorig tarief Nieuw tarief
Vredegerecht 35 euro 40 euro
Eerste aanleg 82 euro 100 euro
Hof van beroep 186 euro 210 euro
Hof van cassatie 325 euro 375 euro
Bij verzoekschrift 52 euro 60 euro
Bij verzoekschrift vredegerecht/politierechtbank 27 euro 31 euro
Kort geding 67,50 euro 80 euro
Bron: Programmawet van 22 juni 2012
De verminderde rechten worden ook verhoogd, van 25 euro naar 30 euro. Deze vermindering wordt bijvoorbeeld toegepast bij procedures inzake onderhoudsgeld. Hetzelfde geldt voor de opstelrechten van de griffiers (van 30 naar 35 euro).
Andere kosten
Ook de expeditierechten worden verhoogd. Die worden geheven op de verzending en aflevering van kopieën of uittreksels van een dossier. Daarentegen liggen de expeditierechten nu vast op 0,85 euro per pagina (tegen 0,75 euro daarvoor), ongeacht in welke griffie de aflevering plaatsvindt en ongeacht de drager van de documenten. Er geldt een minimumbedrag van 1,75 euro per aflevering op papier (t.o. 1,50) en 5,75 euro (i.p.v. 5 euro) voor andere dragers.
Expeditierechten Vorig tarief Nieuw tarief
Vredegerecht/politierechtbank 1,50 euro/pagina 1,75 euro/pagina
Eerste aanleg/hof van beroep/ rechtbank van koophandel 2,85 euro/pagina 3 euro/pagina
Cassatie 4,83 euro/pagina 5,55 euro/pagina